خانوارهای کشور برحسب وضعیت دسترسی به رایانه در محل سکونت به تفکیک نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل خانوارهای کشور برحسب وضعیت دسترسی به رایانه در محل سکونت به تفکیک نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۵ صفحه ۱۹، نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده‌ی افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.