جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر غیرفعال برحسب جنس به تفکیک علت عدم جستجوی کار در سال ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر غیرفعال برحسب جنس به تفکیک علت عدم جستجوی کار در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از صفحاه ۲۴۲ جدول ۳۷، نتایج آمارگیری نیروی کار - ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.