متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعـه پرداختـی بـرای اجـاره یـک مترمربـع زیربنـای مسـکونی در شـهر تهران از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعـه پرداختـی بـرای اجـاره یـک مترمربـع زیربنـای مسـکونی در شـهر تهران از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از صفحات ۳۲ و ۳۳ جدول ۶، اطلاعات قیمت و اجاره در شهر تهران - زمستان ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.