متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب نیمه دوم ۱۳۷۴ تا نیمه اول ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب نیمه دوم ۱۳۷۴ تا نیمه اول ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب سالانه گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1374
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.