تراز پرداخت‌ها - حساب جاری (آمار صادرات و واردات ایران) سال۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تراز پرداخت‌ها - حساب جاری (آمار صادرات و واردات ایران) سال۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول صفحه ۱۳، شاخص‌های عمده اقتصادی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۵، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.