درآمدهای مالیاتی به تفکیک مستقیم و غیر مستقیم از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل درآمدهای مالیاتی به تفکیک مستقیم و غیر مستقیم از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده از سایت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی
سایت ناشر http://www.mefa.gov.ir/Portal/Home/default.aspx
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.