جمعیت فارغ‌التحصیل با درحال تحصیل دوره‌های عالی بر حسب جنس و گروه‌های عمده رشته تحصیلی به تفکیک وضع فعالیت اقتصادی در سال ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل جمعیت فارغ‌التحصیل با درحال تحصیل دوره‌های عالی بر حسب جنس و گروه‌های عمده رشته تحصیلی به تفکیک وضع فعالیت اقتصادی در سال ۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول شماره ۱۱ در صفحه ۹۵ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۳ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.