لایحه برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۹

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل لایحه برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۹
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۲ در صفحه ۳۶۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور - پیوست ۴ (قسمت ۲) - اعتبارات هزينه‌ای دستگاه‌های اجرايی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.