دانش‌آموختگان دوره‌های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی بر حسب استان و جنس از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل دانش‌آموختگان دوره‌های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی بر حسب استان و جنس از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از صفحات ۶۸۷ و ۶۸۸ جدول ۳۱-۱۷، سالنامه آماری کشور - ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1374
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.