متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار و سهم گروه‌های مختلف درآمد طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار و سهم گروه‌های مختلف درآمد طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱
توضیح

این داده از سایت رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیریت كل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1382
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.