میزان واردات به تفكیک پنج كشور عمده طرف معامله طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل میزان واردات به تفكیک پنج كشور عمده طرف معامله طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۶ در صفحه ۴، گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی سال ۱۳۹۵، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر گمرک جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.irica.gov.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.