فهرست سدهای غیرمرزی ایران و اطلاعات مربوط به آن‌ها در سال ۱۳۹۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل فهرست سدهای غیرمرزی ایران و اطلاعات مربوط به آن‌ها در سال ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت رسمی مدیریت منابع آب ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر شرکت مدیریت منابع آب ایران
سایت ناشر http://www.wrm.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an HTML table with numbers converted from Farsi to English.