مهمترین مبادی وارداتی سال ۱۳۹۰

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل مهمترین مبادی وارداتی سال ۱۳۹۰
توضیح

این داده از صفحه ۲۷، گزارش مدیران ارشد بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرک سال ۱۳۹۰، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.