مهمترین مبادی وارداتی سال ۱۳۹۲

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل مهمترین مبادی وارداتی سال ۱۳۹۲
توضیح

این داده از صفحه ۲۲، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۲، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.