مهمترین بازارهای هدف كالا طی سال ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل مهمترین بازارهای هدف كالا طی سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از صفحه ۸، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.