حساب‌های ملی به قیمت‌های جاری در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل حساب‌های ملی به قیمت‌های جاری در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶
توضیح

این داده از صفحه ۲ و ۴، شاخص‌های عمده اقتصادی سال ١٣٨٨، استخراج شده است. (نماگرهای اقتصادی شماره ۵۹، سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸)

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1386
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.