جمعیت ۶ سال و بیشتر کشور برحسب استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به تفکیک استان در سال ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل جمعیت ۶ سال و بیشتر کشور برحسب استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به تفکیک استان در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۵ در صفحه ۴۳، نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده‌ی افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.