تعداد و مساحت بهره‌برداری‌های دارای اراضی زراعی بر حسب استان در سال ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد و مساحت بهره‌برداری‌های دارای اراضی زراعی بر حسب استان در سال ۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول شماره ۱۳ در صفحه ۴۹ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی كشاورزی كل كشور ۱۳۹۳ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.