درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال ۱۳۸۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال ۱۳۸۷
توضیح

این داده از جدول شماره ۶ در صفحات ۳۳۰ تا ۳۴۷، قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1387
ناشر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سایت ناشر http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.