درآمدها و منابع مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل درآمدها و منابع مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول صفحه ۲۳ تا ۲۷ گزارش بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر شهرداری تهران
سایت ناشر http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=323
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.