عرضه کل انرژی اولیه، مصرف نهایی، تولید انرژی اولیه و واردات انرژی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل عرضه کل انرژی اولیه، مصرف نهایی، تولید انرژی اولیه و واردات انرژی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل عرضه کل انرژی اولیه، مصرف نهایی، تولید انرژی اولیه و واردات انرژی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1380
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.