ارزش کل تولیدات مواد معدنی کل کشور برحسب نوع فعالیت از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل ارزش کل تولیدات مواد معدنی کل کشور برحسب نوع فعالیت از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل ارزش کل تولیدات مواد معدنی کل کشور برحسب نوع فعالیت گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1370
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.