نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیشتر برحسب استان به تفکیک جنس در سال ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیشتر برحسب استان به تفکیک جنس در سال ۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول شماره ۲۵ در صفحه ۴۹ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۳ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.