استقراض دولتی به واسطه شرکت‌های دولتی

استقراض دولتی به واسطه شرکت‌های دولتی

این مطلب مقدار بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها را بررسی می‌کند و دلیل کسری بودجه‌اش را توضیح می‌دهد. این پایان ماجرا نیست. بانک‌های دیگر نیز از شرکت‌ها و موسسات دولتی دیگر نیز به سراغ بانک‌ها دیگر می‌روند. این فشار پولی در نهایت در کجا بر کسب و کار تاثیر می‌گذارد؟ و مقروض ماندن کدام طرف برای کسب و کار بی‌خطرتر است؟ بانک‌ها و موسسات دولتی یا بانک مرکزی؟

Launch website