نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر برحسب استان به تفکیک جنس در سال ۱۳۹۱

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر برحسب استان به تفکیک جنس در سال ۱۳۹۱
توضیح

این داده از جدول شماره ۲۵ در صفحه ۴۶ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۱ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.