بیش از ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر هستند

بیش از ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر هستند

بررسی آمار‌ها و داده‌ها نشان می‌دهد که شمار ایرانیانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بسیار بیشتر از تعدادی‌ است که مقامات دولتی ارائه می‌کنند. در مطلب زیر به بررسی این اعداد و ارقام پرداخته شده است.

مراجعه به وب‌سایت