درآمدهایی که کفاف حداقل هزینه معیشت را نمی‌دهد

درآمدهایی که کفاف حداقل هزینه معیشت را نمی‌دهد

در این مطلب، حداقل هزینه‌های سالانه خانوارها در سال ۱۳۹۴ توضیح داده می‌شود و اینکه چند درصد مردم حداقل‌ها را داشته‌اند.

مراجعه به وب‌سایت