آیا مشارکت اقتصادی زنان در افزایش نرخ طلاق در ایران موثر است؟

آیا مشارکت اقتصادی زنان در افزایش نرخ طلاق در ایران موثر است؟

با افزایش قابل توجه میزان طلاق در ایران در سال‌های اخیر، این مطلب در راستای بررسی تحلیل‌های متفاوت دلیل این موضوع تهیه شده است.

مراجعه به وب‌سایت