استخدام دولتی در ایران و ابهام‌های بی‌پایان آماری

استخدام دولتی در ایران و ابهام‌های بی‌پایان آماری

استخدام در بخش عمومی در اغلب کشورهای جهان به دلیل ثبات و امنیت شغلی بالا برای بسیاری از افراد از جذابیت خاصی برخوردار است. در ایران به دلیل وجود تعداد بسیار زیاد متقاضیان کار، نحیف بودن بخش خصوصی و تلقی موجود از امنیت و امتیازات شغل‌های دولتی به‌نظر می‌رسد این جذابیت بیشتر هم باشد. در این یادداشت اطلاعات موجود درباره کارکنان فعلی بخش عمومی و آزمون‌های فراگیر استخدامی در ایران را بررسی شده است.

مراجعه به وب‌سایت